اخبار و اطلاعیه

ربع قرن با خانه مدیران
بزرگداشت 25 سالگی خانه مدیران در کنار مدیران ارشد سازمان مدیریت صنعتی و اعضای هیات علمی
17 اسفند