مراسم رونمایی از دوره MBA مدیریت ورزشی

مراسم رونمایی از دوره MBA مدیریت ورزشی

28 مهر 1400

مصاحبه علمی ورودی نوبت دهم دوره کارشناسی بازرگانی

مصاحبه علمی ورودی نوبت دهم دوره کارشناسی بازرگانی

24 مهر 1400

افتتاح دوره پانزدهم MBA مدیریت منابع انسانی

افتتاح دوره پانزدهم MBA مدیریت منابع انسانی

24 مهر 1400

نخستین دوره آموزشی آشنایی با انقلاب صنعتی چهارم

نخستین دوره آموزشی آشنایی با انقلاب صنعتی چهارم

21 مهر 1400

دوره MBA بازار سرمایه

دوره MBA بازار سرمایه

20 مهر 1400

برگزاری دوره ها به صورت مجازی در صورت محدودیت از جانب ستاد مبارزه با کرونا

برگزاری دوره ها به صورت مجازی در صورت محدودیت از جانب ستاد مبارزه با کرونا

16 شهریور 1400