ربع قرن با خانه مدیران

ربع قرن با خانه مدیران

17 اسفند 1400

استقبال شرکت های دانش بنیان از دوره های تخصصی سازمان مدیریت صنعتی

استقبال شرکت های دانش بنیان از دوره های تخصصی سازمان مدیریت صنعتی

14 دی 1400

برگزاری دوره ها به صورت مجازی در صورت محدودیت از جانب ستاد مبارزه با کرونا

برگزاری دوره ها به صورت مجازی در صورت محدودیت از جانب ستاد مبارزه با کرونا

16 شهریور 1400