اخبار آموزش

نیم قرن تجربه در آموزش و توسعه مدیران


ارزشیابی مدارک سازمان مدیریت صنعتی توسط موسسه WES

+ 11000
 
دوره های برگزار شده در ده سال گذشته
+ 167000
 
شرکت کنندگان دوره ها در ده سال گذشته
+ 730000
 
مجموع ساعات برگزاری دوره ها در ده سال گذشته
+ 500
 
دوره های در حال برگزاری